Utstillere på ZooExpo 2022

Disse utstillerne møter du på ZooExpo 2022

ZooExpo 2022 er fulltegnet og vi kan igjen by på et fantastisk utvalg av spennende utstillere. Vi føler oss sikre på at ZooExpo 2019 blir en messe som kommer til å begeistre og interessere hele zoobransjen. Korona-pandemien er inne i en fase hvor myndighetene har fjernet nesten alle tiltak, men vi kommer likevel til å legge vekt på moderat smittevern under ZooExpo, ved at vi har sørget for at det er god plass og brede korridorer i messehallen. Dersom nye tiltak skulle komme fra myndighetene, er vi foreberedt på å tilpasse oss disse.

OBS! ADGANG TIL ZOOEXPO ER KUN FOR REGISTRERTE NÆRINGSDRIVENDE I ZOOBRANSJEN OG TILKNYTTEDE NÆRINGER.

 

Klikk for kart i høy oppløsning

Utstiller

Standnr.

AkvaStabil AS 4-5
Allprod as 5-2
Aptus / Veso (Orion Pharma) 1-4B
Arctic Pets A/S 2-4
AS Nestle Norge 2-5
Beaphar Norge as 2-1
Butikkartikler AS 7-3
Dogman 6-2
Dr. Clauders 3-4
Dyrekjeden as (Pets) 3-3
Eldorado A/S 4-5
Essential Foods Aps 4-1
Febo Norge as 1-7
Felleskjøpet AgriPet 4-2
Gibbon Agrobiothers AB 2-2
Gjeteren as 5-7
Gresshoppa Aktiv AS 3-5
Hills Pet Nutrition as 1-5
JanPol 3-2
Kampuni AB 6-1
Morene Produkter as 3-6
Nextmune AS 1-4
Non-stop dogwear AS 1-6
Norsk Dyrehelse 1-5B
Norsk Dyremat / PROVIT (1-7)
Pet Grossisten Norge as 4-4
Pet Powerhouse as 4-3
Prins Petfoods Norge / Fashion Dog Norway 1-2
Royal Canin Norge as 3-1
Ryttersport as 7-1
Salgscompagniet A/S 5-4
Seleverkstedet (Fjellpulken as) 5-6
STS Salg & Service as / 4 Glade Poter 1-8
Tree of Pets AS 7-2
Tropeimporten AS / IMAZO AB 4-6
Veng Norge 1-3
Vg3 Dyrefaget 1-1
Vitality Innovation as 5-5
VOM og Hundemat as 5-8
West Paw Norge (Radical Dog AS) 2-3
Yukon Hundeutstyr AS 5-1
Zookjeden Buddy AS 5-3

Dyr i dyrebutikker

Regulering av zoobransjens salg av dyr

Norges Zoohandleres Bransjeforening er stolte over å representere ekte dyrebutikker med hjerte og lidenskap for dyr, så vel som kunnskap og erfaring med dyrehold. Alle våre medlemmer forplikter seg til å etterleve foreningens etiske plattform. I norske dyrebutikker kan du finne flere dyrearter til salgs, men kun arter som butikken anser seg og sitt personale som kompetent til å holde og veilede om, og som det er lovlig å omsette fra butikk i Norge.

En vanlig påstand å møte på er at zoobransjens handel med dyr ikke er regulert. Faktum er at NZBs medlemmer utgjør et regulert og offentlig synlig, forvaltningsmessig oversiktlig og kontrollerbart omsetningsledd som gjerne samarbeider med myndighetene for å sikre størst mulig ansvarlighet og etisk praksis i det private dyreholdet og handelen. For dette har vi også gjentatte ganger fått anerkjennelse fra forvaltningsorganer som Mattilsynet og Miljødirektoratet.

Den mest sentrale forskriften i regulering av dyrebutikkene er forskrift om omsetning og midlertidig hold av dyr (FOR-2015-08-11-958), som Mattilsynet også har utarbeidet en veileder til. Dyrehold i zoobutikker anses som midlertidig, og er derfor underlagt andre krav og reguleringer enn hva privat dyrehold er.

Ved høringen av forskriften om omsetning og midlertidig hold av dyr i 2011/2012 (Mattilsynets referanse: 2008/18422) ga NZB støtte til innføring av forskriften, men utrykte vår bekymring for at den ikke i tilstrekkelig grad la opp til å omfatte andre, hurtig voksende salgskanaler for levende dyr. Vi fryktet at forskriften kunne bidra til å flytte enda mer av omsetningen over i private, uregulerte salgskanaler hvor Mattilsynet verken har innsyn eller kontrollmuligheter.

Dessverre har praksis vist at NZB hadde rett, og salgskanaler som finn.no tar over stadig mer av det dyresalget som zoobransjen tidligere hadde. Ved en undersøkelse allerede i 2014 kunne vi bl.a. anslå at det for kaniner var sannsynlig at omkring 85% av alt salg av levende dyr gikk gjennom uregistrerte og uregulerte private selgere. Dette kan umulig være i samfunnets interesse, og problemet løses ikke gjennom å gjøre zoobransjens rammebetingelser vanskeligere, men snarere gjennom å sørge for at andre salgskanaler blir underlagt et regelverk og tilsynsmuligheter tilsvarende det som gjelder for zoobransjen.

På artsutvalg er hobbydyrholdet og -handelen i Norge, i forhold til nesten alle andre land i Europa, gjennomregulert og begrenset i betydelig grad. Forskrift om forbud mot eksotiske dyr (FOR-2017-05-11-597) fastslår at eksotiske pattedyr, reptiler og amfibier er totalforbudt å holde i Norge.

De eneste unntakene fra forbudet er de 19 artene av reptiler (slanger, øgler og skilpadder) samt et svært begrenset antall pattedyrarter som finnes i den såkalte husdyrlisten, utarbeidet av Miljødirektoratet og Mattilsynet i fellesskap, og som samsvarer med artene som er oppført på vedlegg II av forskrift om fremmede organismer (FOR-2015-06-19-716).

I tillegg blir zoobransjens handel med dyr regulert direkte og indirekte av et stort antall andre forskrifter, som f.eks. CITES-forskriften (FOR-2018-06-15-889); forskrift om etablering og utvidelse av akvakulturanlegg, zoobutikker m.m. (FOR-2008-06-17-823); akvakulturdriftsforskriften (FOR-2008-06-17-822); forskrift om næringsmessig transport av dyr (FOR-2012-02-08-139); forskrift om handel med levende dyr m.v. (FOR-1998-12-31-1484); og så videre.

Oversikten over zoobransjerelevante forskrifter er ikke utfyllende, men ment som eksempel på at zoobransjens omsetning av levende dyr, i motsetning til det meste av omsetning på nettet, er gjennomregulert og kontrollert.

Zoobransjens kompetanse

Norsk lov stiller ikke noen som helst krav om kompetanse for å selge fôr og utstyr til kjæledyr, eller for å gi råd om fôring og stell. Butikker som selger levende dyr er imidlertid, under forskrift om omsetning og midlertidig hold av dyr (§4), pålagt å inneha kompetanse. Den ansvarlige for virksomheten, såvel som de som denne setter til å stelle og ta hånd om dyrene, skal ha nødvendige kunnskaper og ferdigheter til å kunne ivareta den enkelte dyreartens fysiologiske og atferdsmessige behov.

Det finnes imidlertid så mange forskjellige dyrearter med ulike behov, at enhver som jobber i enhver butikk ikke vil kunne forventes å kunne alt om alle dyrearter. Spør gjerne om du snakker med en som kjenner arten, for å være helt trygg.

Dyrebutikker har heller ikke lov til å omsette dyr til personer som det er grunn til å tro at ikke kan eller vil behandle dyret forsvarlig, og det foreligger et krav om at selger skal gi kjøperen informasjon og veiledning, helt ned på individnivå, som har betydning for dyrets trivsel. Ved omsetning av dyr (pattedyr, fugler og reptiler) i dyrebutikker som er medlemmer i NZB, vil kjøper vanligvis bekrefte, ved undertegning av NZBs kjøpskontrakt, å ha mottatt slik informasjon så vel som at vedkommende forplikter seg til å holde dyret overensstemmende med gjeldende lovverk, derunder dyrevelferdsloven.

Uten kjøpers signatur på kontrakten, eller om vi av en eller annen grunn mistenker at en kunde mangler evne eller vilje til å ivareta dyret på en forsvarlig måte, må vi dessverre nekte salg (jfr. dyrevelferdsloven §6, tredje ledd). Dersom du er under 16 år, må foresatte undertegne kontrakten, da vi etter dyrevelferdsloven ikke kan overlate dyr til mindreårige.

Zoohandel har, i likhet med hva f.eks. bondenæringen tidligere var, tradisjonelt vært en næring med svært lite formalkompetanse fra skoleverket. Det byr på utfordringer, som NZB i årevis har kompensert for ved regelmessig å arrangere kurs og seminarer om utvalgte emner knyttet til dyrehold, dyrehandel og dyrevelferd. Dette er et tilbud som er svært populært i medlemsbedriftene og mange butikker sender regelmessig flere ansatte på kurs hos oss.

NZB nøyer seg ikke med å tilby kurs og faglig oppdatering bare innenfor de dyrearter som bransjen har lov til å selge, men tilbyr også spesialkurser f.eks. om ernæring, stell og håndtering av hunder og katter. Norsk zoobransje tjener dermed som en viktig kompetanseformidler innenfor alt hold av selskaps- og hobbydyr. Dette er ikke minst relevant fordi bransjen er langt mer tilgjengelig for folk flest enn hva f.eks. et veterinærkontor oppleves som.

Til tross for iherdig satsing på egne kurser og seminarer ser vi også et stort behov i bransjen for mer formalisert kompetanse. I NZB har vi derfor, siden 2011, engasjert oss sterkt for å få etablert et «dyrefag» som del av tilbudet i naturbruk ved videregående skole. Utdanningsdirektoratet ga i 2016 sitt tilsagn til etableringen av et slikt lærefag, og NZB tok deretter en aktiv rolle i workshops, læreplangrupper og eksamensutvalg for å gi vårt bidrag til å få på plass et relevant utdanningstilbud.

Læreplanen for det nyopprettede Vg3 dyrefaget, som skal følge en hovedmodell med to års opplæring i skole og to år opplæring i bedrift, starter opp på flere videregående skoler fra høsten 2022. Allerede våren 20022 vil de første praksiskandidater kunne ta teorieksamen for fagprøven. Det er NZBs håp om at det nye skoletilbudet ytterligere vil øke kompetansen innen zoobransjen i Norge, ved å sikre tilgang på nye ansatte som allerede er kjent med fagområdet på et faglig høyt nivå.

Du er vår viktigste kontrollør

Selv om både Mattilsynet og Miljødirektoratet overvåker dyrebutikkenes omsetning, er bransjens viktigste kontrollører alle gode kunder og dyreelskere som er innom butikkene hver eneste dag; mange med et svært kritisk blikk. Vi er takknemlige for at dere følger med på vårt dyrehold, for det skjerper oss til å bli enda bedre.

Ser du noe som du ikke forstår eller som bekymrer deg, setter vi alltid pris på din tilbakemelding. Vi ber deg allikevel om å ta hensyn til at en tilfeldig kvelds- eller lørdagshjelp bak disken ikke alltid vil kunne gi en god respons på dine bekymringer. Be gjerne om å få snakke med den ansvarlige for dyreholdet.

 

Skjemaer for salg av legemidler til akvariefisk

Skjemaer for salg av legemidler til akvariefisk:

Forskrift om omsetning mv. av reseptfrie legemidler utenom apotek (FOR-2003-08-14-1053) spesifiserer at legemidler til akvariefisk kun er tillatt å selge gjennom dyreforretninger (jfr. §2, andre ledd), og da på strenge, spesifiserte vilkår. NZB har utarbeidet flere dokumenter for å hjelpe bransjen til å oppfylle disse kravene. Dokumentene kan benyttes slik de er eller tilpasses etter den enkelte butikks forutsetninger og behov. NZBs skjemaer omfatter foreløpig:

 • Rutiner for salg av legemidler til akvariefisk (derunder legemiddelansvarlig, krav til selgere av legemidler, produktutvalg, oppbevaring, presentasjon og salg, tilbakekalte legemidler, legemidler som er utgått på dato, og reklamasjoner)
 • Registreringsskjema – legemiddelansvarlig og -selgere
 • Registreringsskjema for produktoversikt – legemidler

Medlemmer får tilgang til dokumentene ved å henvende seg til NZBs sekretariat; info@nzb.no

Åpent brev om handel med dyr

Den globale zoobransjen skriver åpent brev som respons på krav om forbud mot handel med ville dyr

Zoobransjeorganisasjoner, som representerer firmaer som handler med selskaps- og hobbydyr og/eller fôr og produkter til disse, har gått sammen om å skrive et åpent brev som reaksjon på forsøk på å utnytte COVID-19-pandemien til å innføre forbud mot handel med levende dyr.

Bransjeorganisasjoner fra flere land i Europa og Nord-Amerika har satt sitt navn under brevet som forsøker å skape en motvekt til de negative og opportunistiske kampanjene som nå drives frem av frivillige organisasjoner som har en klar holdning mot dyrehold og -handel i enhver form.

Brevet uttrykker zoobransjens advarsel mot at den pågående pandemien utnyttes til å kreve totalforbud mot handel med ville (ikke-domestiserte) dyrearter, uten tanke på konsekvensene dette ville medføre. Fremfor alt oppfordres nasjonale og internasjonale styrende organer som i dag regulerer handelen med levende dyr til å stå imot de grunnløse kravene om å forby handel med dyr, og i stedet stole på vitenskap, gode reguleringer og solid oppfølging for å unngå sykdomsspredning.

Svein A. Fosså, generalsekretær i Norges Zoohandleres Bransjeforening (NZB) og president i European Pet Organization (EPO) forklarer bakgrunnen for brevet:

«Vi ser at stadig flere frivillige organisasjoner, aktivister og kjendiser fra ulike samfunnsfunksjoner over hele verden går ut med krav om forbud mot handel med levende dyr, helt uten hensyn til hvilke effekter det vil ha.»

«Vi opplever at mange utnytter usikkerheten og de bekymringer folk har rundt den pågående pandemien til å fremme egne politiske agendaer og kreve forbud mot handel med dyr uten hensyn til konsekvensene av et forbud.».

“I Norge har vi allerede noen av verdens strengeste reguleringer på handel med og hold av selskaps- og hobbydyr. Her i landet har vi store begrensninger på hvilke dyrearter som er tillatt og hvor de kan komme fra, men også norske dyreholderes interesser ville bli sterkt skadelidende om man skulle innføre totalforbud mot internasjonal handel. Ikke desto mindre gjelder vår bekymring ennå mer de mange menneskene i den tredje verden som lever av handel med f.eks. akvariefisk og terrariedyr, ofte uten andre bærekraftige alternativer for å skaffe seg et levebrød og helt uten de sosiale sikkerhetsnett som vi nyter godt av i vår del av verden.»

«I brevet fremhever vi at ikke-bærekraftig og ulovlig virksomhet skader omdømmet til alle dem som arbeider bærekraftig og lovlig innenfor handelen med dyr. Som bransjeorganisasjoner innenfor en regulert og lovlig næring støtter vi og forplikter oss til å samarbeide med troverdige organisasjoner i kampen for å utvikle enda mer effektive reguleringer og økte håndhevingstiltak over hele verden for å takle illegal virksomhet.»

Les brevet her.

Fanconi-syndrom:

Er det grunn til å være bekymret for hundesnacks?

Norsk presse har i det siste rapportert om en sjelden nyresykdom hos hund, Fanconi-syndrom, som det i de siste månedene har blitt funnet flere tilfeller enn normalt av i Norge. NMBU Veterinærhøgskolen har i gang et forskningsprosjekt for å kartlegge dette. Nøyaktig hvor mange tilfeller forskerne kjenner til fra Norge har ikke blitt publisert, men det synes å være forholdsvis begrenset.

Som ved tilsvarende undersøkelser i USA, Australia og Storbritannia i de senere årene, mistenker forskerne at det kan være en sammenheng med inntak av enkelte snacksprodukter basert bl.a. på kylling; såkalte «jerky»-produkter produsert i Asia. Utover dette vil forskerne ikke offentliggjøre om noen spesifikke merkevarer er under mistanke, og foreløpig har heller ingen kunnet identifisere skadelige stoffer i produktene, verken her i Norge eller i utlandet. Det er heller ingen som finner noen sammenheng mellom spesifikke produsenter eller produksjonsmetoder.

I Norge spiser titusener av norske hunder til sammen flere millioner pakker av snacks som ligger nettopp i denne kategorien hvert eneste år. Tørkede kyllingprodukter har vært blant de mest populære snacksene i mange år. Problemene som nå rapporteres er nye i Norge, og synes å angå bare et veldig lite antall hunder og/eller produkter.

For Norges Zoohandleres Bransjeforening, som er opptatt av at norske hunder skal holde seg friske og glade, og at hundeeierne skal slippe å bekymre seg, er mistanken mot uspesifiserte snackprodukter en stor kilde til bekymring. Selv om vi ikke er kjent med at hunder har blitt syke av produkter som er kjøpt hos våre medlemsbedrifter, ønsker vi likevel å gi hundeeiere følgende råd:

 1. hold deg til et produkt som du og hunden allerede har erfaring med; eller
 2. dersom du begynner med et nytt snackprodukt; følg nøye med på hvordan hunden reagerer på produktet de første ukene; og
 3. vær forsiktig med å gi svært store mengder av snacks – spesielt til små hunder, dersom hunden ikke allerede er vant til det.

Nyresykdommen det er snakk om, Fanconi-syndrom, viser seg oftest først ved at hunden drikker og urinerer mer enn normalt. Dersom du nettopp har skiftet til et nytt snackprodukt, bør du også være oppmerksom på om noen av følgende symptomer plutselig oppstår:

 • nedsatt almenntilstand
 • dårlig appetitt
 • vektreduksjon
 • redusert aktivitet
 • oppkast
 • diare

 

Publisert 29. april 2018

Nytt forbud mot reptiler?

Stortingsforslag om å gjeninnføre forbudet mot reptiler:

Stortingsrepresentantene Steinar Reiten, Tore Storehaug og Olaug V. Bollestad fra Kristelig Folkeparti har reist representantforslag (85S, 2017-2018) til Stortinget om å gjeninnføre forbudet mot 19 reptilarter i Norge. Klikk her for å gå til forslagsteksten.

Da dette direkte angår våre medlemmers næringsvirksomhet og våre kunders fritidsinteresser har NZB utarbeidet et informasjonsdokument som tydeliggjør hvor misforstått argumentasjonen i forslaget er, og hvilket slag en slik handling vil være mot en legitim næringsvei og en sunn og lærerik hobby med aktører som siden 15. august 2017 har handlet i henhold til norsk lov.


NB! Forslaget om å gjeninnføre forbudet med stemt over i Stortinget 6. mars 2018. Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og arbeiderpartiet stemte mot nytt forbud. Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt stemte for forbudsforslaget. Representantforslaget om å gjeninnføre forbudet mot reptiler ble dermed avvist av Stortinget.


Nedenfor er noen få hovedpunkter for hvorfor vi mener Stortinget må avvise forslaget.

 • Norske reptilholdere er helt alminnelige mennesker i alle aldere. En undersøkelse som NZB nylig gjennomførte indikerer at den typiske reptilholderen i Norge er en 32 år gammel kvinne med utdannelse fra videregående skole eller høyere.
 • Mer enn 90 % av reptilholderne har også interesse for andre dyr, og godt over halvparten holder hund og/eller katt.
 • Det finnes knapt noe annet dyrehold i Norge, inklusive i landbruket, som har vært gjenstand for så nitid gransking og utredning av enhver hypotetisk og reell fare knyttet til dyrevelferd, naturvern og helse for dyr og mennesker.
 • Zoonoser (eksempelvis Salmonella) er ikke noe som er unikt for reptiler, men reptilholdere fremstår som langt mer bevisst farene enn hva andre dyreeiere gjør.
 • NZB og hobbyreptilholdernes interesseorganisasjon Norsk Herpetologisk Forening (NHF) har nedlagt et betydelig arbeid for å sikre at kompetansen både hos salgsstedene og hos kundene blir best mulig.
 • 75,9 % av norske zoohandlere svarer i en undersøkelse at de oppfatter reptilkundenes kunnskaper som bedre enn eller like gode som hos andre dyreeiere.
 • Norske zoobutikker har allerede investert minst 7,2 millioner kroner i å tilegne seg og sine ansatte kompetanse hhv. i å bygge tilpassede salgsanlegg for levende reptiler i butikkene.
 • Artene på den norske positivlisten er valgt ut fordi de er tilgjengelig fra oppdrett i fangenskap. De fleste har blitt oppdrettet gjennom mangfoldige generasjoner, som har medført at både utseende og atferd har endret seg betydelig fra deres ville opphav.
 • Slanger som spiser gnagere kan enkelt fôres med døde dyr som kjøpes som frossenvare i zoobutikker.
  De frosne gnagerne som nå tilbys fra nær 80 % av norske zoobutikker kommer fra oppdrettsanlegg innenfor EU, spesifikt for produksjon av fôrdyr, og er underlagt kvalitets- og helsekontroll.
 • For mange mennesker er reptiler langt bedre egnet enn f.eks. hund og katt, både ut fra dyrets og menneskets behov.
 • Reptilholdet i Norge er i positiv utvikling, og så langt har vi ikke sett noen indikasjoner på at verken dyrevelferd eller folkehelse lider som følge av at dette populære dyreholdet har blitt lovlig.

Hele dokumentet (med linker til kildedokumenterkan lastes ned her.

NZB-kurs: Reptilhold for zoohandelen

Informasjon om reptilhold

Fra 15. august 2017 er det lovlig å holde noen reptiler i Norge

Gratulerer til norske dyreelskere! Nå er grensene og lovverket åpnet for 19 utvalgte arter av reptiler. Det er en begivenhet for alle dem som er interessert i disse dyrene, og øker valgmulighetene for å finne et dyr som passer dine interesser, dine forutsetninger og din livssituasjon. Det er imidlertid også en endring i norsk lovverk som stiller krav til deg.

Man skal aldri bli dyreeier på impuls! Dyrehold krever kunnskap, muligheter, interesse og planlegging. Et dyreliv kommer ikke med angrefrist. Du skal vite hva du gjør og at du påtar deg et ansvar. Ofte vil dette være et ansvar som varer i mange år. Mange reptiler lever lenge. Noen svært lenge.

Sett deg inn i hva det innebærer å holde reptiler i alminnelighet og den eller de artene du er interessert i, i særdeleshet, før du kjøper et levende dyr. Les gjerne NZBs pleieveiledninger. Foreløpig finnes de for de 12 mest aktuelle artene, men så snart som mulig vil vi også publisere veiledninger for de andre artene. Klikk her for å lese de pleieveiledningene som er publisert hittil.

Hvor får jeg kjøpt reptiler?

Velg din forhandler med omhu! Sjekk at forhandleren din faktisk har kompetanse på reptiler; spør gjerne hvor kompetansen kommer fra. Mer enn 200 norske zoohandlere har nylig deltatt på NZB-seminar om omsetning og hold av reptiler for å være helt oppdatert på dette spennende dyreholdet som er så nytt for Norge (sjekk her hvor omfattende programmet på seminaret var). Mange av disse kommer til å kunne tilby reptiler i nærmeste fremtid, men hos mange må du kanskje vente noen uker eller til og med måneder. Seriøse forhandlere går ikke i gang med salg av nye dyrearter før de har alle forutsetninger på plass, faglig og lokalitetsmessig, og hvor fort det går vil variere etter forhandlerens og dennes medarbeidereres tidligere erfaring med reptiler.

Det kan også være mulig å få kjøpt omplasseringsdyr fra eksisterende eiere som har for mange dyr, eller oppdrettsdyr fra norske oppdrettere. Privatpersoner har imidlertid ikke lov til å importere dyr fra utlandet for å selge videre til deg, uten å være registrert som importører og følge alt det regelverket som gjelder kommersiell innførsel og salg; f.eks. forskrift om handel med dyr og forskrift om omsetning og midlertidig hold av dyr. Forhandlerens etterlevelse av disse forskriftene er din garanti for at du får et dyr som er lovlig å holde i Norge. Er du i tvil om at innførselen er lovlig, be om å få se dokumentasjon.

Ethvert dyr som selges i Norge skal følges av et dokument som bekrefter at dyret tilhører en lovlig art og at både dyret selv og dets foreldre er født i fangenskap. Mattilsynet har utarbeidet en mal for dette som bør følges. Klikk her for å se hvordan dokumentet ser ut. Dersom dyret tilhører en av arten som står på CITES-listene (se oversikt i tabell her) for vern av truede arter, bør du også få se, og helst få med deg kopi av den originale CITES-tillatelsen fra eksportlandet. Dersom du kjøper dyret ditt i en zoobutikk bør du også be om å få utstedt NZBs standardkontrakt for kjøp av dyr, se her.

Kan jeg selv innføre reptiler?

Det er teknisk sett mulig, om du selv reiser med dyrene fra utlandet, men vær forberedt på at selgere i utlandet sannsynligvis ikke kjenner det norske regelverket. Det er derfor din plikt å sette deg inn i hva som kreves, for ikke å risikere at du gjør deg skyldig i smugling og risikerer å få dyret beslaglagt på grensen. Les reglene for innførsel av reptiler på sidene til Mattilsynet og Miljødirektoratet. Det er viktig at du setter deg grundig inn i begge disse veiledningene om du velger å kjøpe dyrene fra andre enn en norsk oppdretter eller en dyrebutikk.

Er det farlig å holde reptiler?

For de aller fleste mennesker er reptiler helt ufarlig, på linje med alle andre kjæledyr. De aller fleste dyr kan overføre sykdommer til mennesker, både irriterende og direkte farlige sykdommer, og reptiler er intet unntak. Faren for å bli alvorlig syk av reptiler er imidlertid veldig liten, medmindre man er et spebarn, gammel eller syk, slik at immunforsvaret er svekket. Da foreligger det en reell fare for å kunne bli smittet av salmonella fra reptiler, som man må ta på alvor. Les gjerne Folkehelseinstituttes anbefalinger om sykdommer som kan smitte fra dyr. Her finner du en generell innføring, og her spesifikt om reptiler.

Hvorfor i alle dager skal vi ha slanger og øgler i Norge?

Kanskje du er en av skeptikerne? Da skal du vite at det knapt finnes noen annen form for dyrehold i Norge som har blitt så grundig vurdert av alle mulige faglige instanser som nettopp de 19 artene av reptiler som nå har blitt tillatt. De få artene som blir tillatt er valgt ut fra grundige vurderinger av risikoen for:

 • dårlig dyrevelferd som følge av manglende tilpasning til fangenskap eller dårlige forutsetninger for hold i fangenskap,
 • dårlig dyrevelferd som følge av spesielle krav til fysisk miljø, fôr eller stell,
 • villfangst og dyrevelferdsmessig uforsvarlig transport og omsetning,
 • overføring av zoonoser til mennesker og sykdommer til andre dyr, og
 • skader på mennesker ved stell og håndtering.

Påstander som har fremkommet i pressen og på sosiale medier om at frigivelsen av de 19 artene vil føre til dyrevelferdskatastrofer, utryddelse av dyrearter og mengder av sykdommer på mennesker, faller på sin egen urimelighet.

Reptilhold er en legitim dyreinteresse som for mange mennesker både er like naturlig som, og egner seg bedre enn f.eks. hold av hund, katt eller marsvin. Her kan du lese mer om hvorfor NZB har støttet åpningen for hold av reptiler i Norge.

Invitasjon til NZB-seminar:

Fagseminar om omsetning og hold av reptiler

Norsk zoobransje forbereder seg på ansvarlig og faglig korrekt hold og omsetning av reptiler etter at den nye forskriften om forbud mot eksotiske dyr åpner for det f.o.m. 15. august 2017. Zoobransjen kommer til å bli en viktig leverandør av først og fremst terrarier, utstyr og fôr, men også av levende dyr. I enda større grad vil det være zoobransjen som vil stå for veiledning og faglige råd til dyreholdere over hele landet.

Til dette behøves kunnskap, både for å yte god service og for å oppfylle kompetansekravet i forskrift om omsetning og midlertidig hold av dyr. NZB bidrar til mer kunnskap ved å arrangere et todagers fagseminar, hvor “håndplukkede” foredragsholdere vil gi deltakerne innføring i reptilholdets hemmeligheter.

Seminaret vil bli avholdt på Quality Hotel Olavsgaard, Hvamstubben 11, 2013 Skjetten, lørdag 12. og søndag 13. august 2017. Medlemmer har allerede i noen uker hatt mulighet til å melde seg på, men nå åpner vi også for interesserte som ikke er medlem av foreningen. Vær oppmerksom på at antallet ledige plasser er begrenset, og vi forbeholder oss retten til å avvise påmeldinger uten begrunnelse.

 

Priser

Hele seminaret (lørdag og søndag): kr. 4.000, inkl. lunsj begge dager. For medlemmer av NZB kr. 1.700.
Kun søndagen: Mulig kun for medlemmer av NZB, pris kr. 900, inkl. lunsj.

Medlemskontingent i NZB for 2017 må være betalt for å være berettiget til medlemsprisen.

Påmeldingen er bindende, og deltakeravgiften må forhåndsbetales. Les mer detaljer i linken nedenfor.

For personer som ønsker overnatting har Quality Hotel Olavsgaard gitt en spesialpris på kr 995 pr natt for enkeltrom. Dette bestilles direkte fra hotellet på booking@olavsgaard.no. Oppgi bestillingsnummer 171212.

SEMINARET ER NÅ FULLTEGNET.

 

Program

 

Lørdag

09:30-10:00 Registrering  
10:00-10:20 Introduksjon, historikk og utfordringer Svein A. Fosså
10:20-11:05 En ny utfordring: Hva skiller reptiler fra andre hobbydyr, del I Petter Bøckman
11:05-11:30 Kaffepause  
11:30-12:15 En ny utfordring: Hva skiller reptiler fra andre hobbydyr, del II Petter Bøckman
12:15-13:00 Dyrevelferd, dyrehelse og reptiler; hva sier regelverket? Bjørnar Stavenes
13:00-14:00 Lunsj  
14:00-14:30 CITES, forskrift om fremmede organismer og reptiler Øystein Størkersen
14:30-14:45 Spørsmålsrunde til myndighetene (MT og MD)
14:45-15:15 Reptiler og helserisiko; zoonoser og hygiene Jens Petter Brastad
15:15-15:45 Kaffepause
15:45-16:30 The origin of our reptiles; how to transport and handle Volker Ennenbach
16:30-17:15 Reptiles in a shop, technique, space demands, maintenance Volker Ennenbach
17:15-18:00 Oppsummering av dagen og spørsmålsrunde Svein A. Fosså

 

Søndag

08:30-09:00 Registrering av deltakere for kun søndag
09:00-09:20 Reptiler og politikk Morten Ørsal Johansen
09:20-10:05 What does the customer need to know? Volker Ennenbach
10:05-10:35 Skilpadder Marius Sund
10:35-10:55 Kaffepause  
10:55-11:40 Øgler Camilla Bjerke
11:40-12:25 Slanger Jens Petter Brastad
12:25-13:10 Reptilhelse, sunnhet og sykdom Monica Heggelund
13:10-14:00 Lunsj  
14:00-14:45 Håndtering av reptiler Oslo Reptilpark
14:45-15:15 Fôring av reptiler Oslo Reptilpark
15:15-15:30 Oppsummering av dagen og spørsmålsrunde Svein A. Fosså

 

*) Med forbehold om endringer

Presentasjon av foredragsholderne:

Camilla Bjerke har arbeidet som dyrepasser i Oslo Reptilpark i 7 år, og jobber med kunnskapsformidling om reptiler og reptilhold. Hun sitter i styret til Norsk Herpetologisk Forening hvor hun har vært aktiv i arbeidet for å åpne for reptilhold.

Jens Petter Brastad er veterinær med mange års erfaring fra reptilhold.

Petter Bøckmann er zoolog og universitetslektor ved Naturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo. Jobber særlig med populærvitenskapelig kunnskapsformidling og er velkjent for sine opptredener i radio og fjernsyn,

Volker Ennenbach, født 1963, har holdt og oppdrettet reptiler og amfibier siden tidlig barndom. I 1982 startet han en av Tysklands aller første spesialbutikker for reptiler. Fra 1989 til 1995 drev han ”The Serpent’s Egg” i Washington DC og Islamorada FL; det første firmaet i USA som var spesialisert på oppdrett av pilegiftfrosker. Siden 1996 har han drevet ”Das Tropenparadies” i Tyskland; et av Europas største engrosfirmaer for reptiler, og den første reptilgrosssisten som oppnådde å bli sertifisert leverandør til Fressnapf.

Svein A. Fosså er biolog; generalsekretær og styreleder i NZB.

Monica Heggelund er erfaren smådyrveterinær med stor interesse for reptiler.

Morten Ørsal Johansen er stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet siden 2009. Første nestleder i Næringskomiteen og FrPs landbrukspolitiske talsmann. Hadde en aktiv rolle i å få gjennomført regjeringens vedtak om eksotiske dyr.

Bjørnar Stavenes er seniorrådgiver, Seksjon for dyrevelferd, Mattilsynets hovedkontor.

Øystein Størkersen er seniorrådgiver, Artsseksjonen, Miljødirektoratet.

Marius Sund sitter i styret til Landskilpadde.no, som er et omplasseringssenter for skilpadder i Norge. Han har jobbet som reptil-dyrepasser i flere norske dyreparker, og er for tiden ansatt i Oslo Reptilpark.

Åpner for reptilhold

Regjeringen endrer forbudet mot reptiler

Etter førti år med totalforbud mot hold av reptiler i Norge, varsler regjeringen via en pressemelding i dag (11.05.17), at den lenge etterlengtede revisjonen av ‘Forskrift om fremmedartede dyr m.v.’ trer i kraft 15. august 2017. Klikk her for å lese pressemeldingen.

Den nye forskriften vil åpne for innførsel, omsetning og hold av 19 spesifiserte arter av reptiler. Disse har blitt valgt ut etter en lang prosess med evaluering både av Miljødirektoratet og Mattilsynet. Det er også utarbeidet omfattende faglige rapporter både av Vitenskapskomiteen for Mattrygghet (Risikovurdering, 2011, 124 sider) og Norsk institutt for naturforskning (Vurdering, 2012, 54 sider).

Til sist har saken vært gjennom to grundige høringsprosesser som begge konkluderte med anbefaling av å åpne for hold av reptilene. Les Mattilsynets høringssammenstilling fra mai 2016 her; og Miljødirektoratets tilråding fra desember 2016 her.

Dermed ser vi nå resultatet av en prosess som startet allerede i januar 1994, da NZB hadde den aller første kontakten med Landbruksdepartementet og Statens Dyrehelsetilsyn (senere: Mattilsynet) omkring behovet for å endre forskriften. Etterhvert ble det nedsatt en arbeidsgruppe som gjorde grunnarbeidet for en liberailsering av forbudet, og myndighetene har siden mange ganger varslet at en lovendring var snarlig forestående. Likevel tok det mer enn 23 år å komme i mål!

Til gjengjeld kan man trygt si at det knapt finnes noe annet dyrehold i Norge som har vært gjenstand for en så nitid gransking og utredning av enhver mulig hypotetisk og reell fare knyttet til dyrevelferd, naturvern og helse for dyr og mennesker. Når regjeringen nå har vedtatt for å åpne for reptilhold etter en slik lang prosess, sender det et sterkt signal om at dyrs velferd tas på alvor.  Fremfor alt viser avgjørelsen imidlertid at den nåværende norske regjeringen, i motsetning til flere av de tidligere såvel som enkelte utenlandske kolleger, baserer seg på de råd man får fra fagmiljøene, fremfor på populistiske trender og skremselspropaganda.

NZB kommer nå til å sette i gang en prosess for å informere bransjens aktører om de praktiske konsekvensene av den nye forskriften, såvel som å bidra til faglig opplæring av personell i virksomheter som ønsker å bli leverandører av disse dyrene. Vi satser på et nært samarbeid med myndighetene for å sikre at både dyrevelferd, dyrehelse og naturvernsproblematikk blir håndtert på beste måte.

Reptiler er fremragende egnet som hobbydyr, men vi er klar over at de for mange mennesker virker både fremmedartede og skremmende. Det finnes det imidlertid ingen grunn til, og vi oppfordrer alle som er i tvil eller bekymret om å lese vår artikkel «Derfor støtter NZB legalisering av reptilhold».

 

NZBs pressetalsmann i denne saken er styreleder og generalsekretær Svein A. Fosså, e-post leder@nzb.no, telefon 911 53 610.