Informasjon om reptilhold

Fra 15. august 2017 er det lovlig å holde noen reptiler i Norge

Gratulerer til norske dyreelskere! Nå er grensene og lovverket åpnet for 19 utvalgte arter av reptiler. Det er en begivenhet for alle dem som er interessert i disse dyrene, og øker valgmulighetene for å finne et dyr som passer dine interesser, dine forutsetninger og din livssituasjon. Det er imidlertid også en endring i norsk lovverk som stiller krav til deg.

Man skal aldri bli dyreeier på impuls! Dyrehold krever kunnskap, muligheter, interesse og planlegging. Et dyreliv kommer ikke med angrefrist. Du skal vite hva du gjør og at du påtar deg et ansvar. Ofte vil dette være et ansvar som varer i mange år. Mange reptiler lever lenge. Noen svært lenge.

 

Sett deg inn i hva det innebærer å holde reptiler i alminnelighet og den eller de artene du er interessert i, i særdeleshet, før du kjøper et levende dyr. Les gjerne NZBs pleieveiledninger. Foreløpig finnes de for de 12 mest aktuelle artene, men så snart som mulig vil vi også publisere veiledninger for de andre artene. Klikk her for å lese de pleieveiledningene som er publisert hittil.

Hvor får jeg kjøpt reptiler?

Velg din forhandler med omhu! Sjekk at forhandleren din faktisk har kompetanse på reptiler; spør gjerne hvor kompetansen kommer fra. Mer enn 200 norske zoohandlere har nylig deltatt på NZB-seminar om omsetning og hold av reptiler for å være helt oppdatert på dette spennende dyreholdet som er så nytt for Norge (sjekk her hvor omfattende programmet på seminaret var). Mange av disse kommer til å kunne tilby reptiler i nærmeste fremtid, men hos mange må du kanskje vente noen uker eller til og med måneder. Seriøse forhandlere går ikke i gang med salg av nye dyrearter før de har alle forutsetninger på plass, faglig og lokalitetsmessig, og hvor fort det går vil variere etter forhandlerens og dennes medarbeidereres tidligere erfaring med reptiler.

Det kan også være mulig å få kjøpt omplasseringsdyr fra eksisterende eiere som har for mange dyr, eller oppdrettsdyr fra norske oppdrettere. Privatpersoner har imidlertid ikke lov til å importere dyr fra utlandet for å selge videre til deg, uten å være registrert som importører og følge alt det regelverket som gjelder kommersiell innførsel og salg; f.eks. forskrift om handel med dyr og forskrift om omsetning og midlertidig hold av dyr. Forhandlerens etterlevelse av disse forskriftene er din garanti for at du får et dyr som er lovlig å holde i Norge. Er du i tvil om at innførselen er lovlig, be om å få se dokumentasjon.

Ethvert dyr som selges i Norge skal følges av et dokument som bekrefter at dyret tilhører en lovlig art og at både dyret selv og dets foreldre er født i fangenskap. Mattilsynet har utarbeidet en mal for dette som bør følges. Klikk her for å se hvordan dokumentet ser ut. Dersom dyret tilhører en av arten som står på CITES-listene (se oversikt i tabell her) for vern av truede arter, bør du også få se, og helst få med deg kopi av den originale CITES-tillatelsen fra eksportlandet. Dersom du kjøper dyret ditt i en zoobutikk bør du også be om å få utstedt NZBs standardkontrakt for kjøp av dyr, se her.

Kan jeg selv innføre reptiler?

Det er teknisk sett mulig, om du selv reiser med dyrene fra utlandet, men vær forberedt på at selgere i utlandet sannsynligvis ikke kjenner det norske regelverket. Det er derfor din plikt å sette deg inn i hva som kreves, for ikke å risikere at du gjør deg skyldig i smugling og risikerer å få dyret beslaglagt på grensen. Les reglene for innførsel av reptiler på sidene til Mattilsynet og Miljødirektoratet. Det er viktig at du setter deg grundig inn i begge disse veiledningene om du velger å kjøpe dyrene fra andre enn en norsk oppdretter eller en dyrebutikk.

Er det farlig å holde reptiler?

For de aller fleste mennesker er reptiler helt ufarlig, på linje med alle andre kjæledyr. De aller fleste dyr kan overføre sykdommer til mennesker, både irriterende og direkte farlige sykdommer, og reptiler er intet unntak. Faren for å bli alvorlig syk av reptiler er imidlertid veldig liten, medmindre man er et spebarn, gammel eller syk, slik at immunforsvaret er svekket. Da foreligger det en reell fare for å kunne bli smittet av salmonella fra reptiler, som man må ta på alvor. Les gjerne Folkehelseinstituttes anbefalinger om sykdommer som kan smitte fra dyr. Her finner du en generell innføring, og her spesifikt om reptiler.

Hvorfor i alle dager skal vi ha slanger og øgler i Norge?

Kanskje du er en av skeptikerne? Da skal du vite at det knapt finnes noen annen form for dyrehold i Norge som har blitt så grundig vurdert av alle mulige faglige instanser som nettopp de 19 artene av reptiler som nå har blitt tillatt. De få artene som blir tillatt er valgt ut fra grundige vurderinger av risikoen for:

  • dårlig dyrevelferd som følge av manglende tilpasning til fangenskap eller dårlige forutsetninger for hold i fangenskap,
  • dårlig dyrevelferd som følge av spesielle krav til fysisk miljø, fôr eller stell,
  • villfangst og dyrevelferdsmessig uforsvarlig transport og omsetning,
  • overføring av zoonoser til mennesker og sykdommer til andre dyr, og
  • skader på mennesker ved stell og håndtering.

Påstander som har fremkommet i pressen og på sosiale medier om at frigivelsen av de 19 artene vil føre til dyrevelferdskatastrofer, utryddelse av dyrearter og mengder av sykdommer på mennesker, faller på sin egen urimelighet.

Reptilhold er en legitim dyreinteresse som for mange mennesker både er like naturlig som, og egner seg bedre enn f.eks. hold av hund, katt eller marsvin. Her kan du lese mer om hvorfor NZB har støttet åpningen for hold av reptiler i Norge.