Vedtekter for NZB

Vedtekter for Norges Zoohandleres Bransjeforening

§ 1
Foreningens navn er: Norges Zoohandleres Bransjeforening.  Forkortes således: NZB.

§ 2
Foreningens hjemsted er Oslo.

§ 3
Som medlem av foreningen kan opptas:

A: Norskregistrerte firmaer, og filialer av slike, som har handel med selskaps- og hobbydyr og/eller zooartikler som kjernevirksomhet eller som en mindre del av sin virksomhet, under forutsetning av at zooavdelingen er skilt ut som en selvstendig enhet (shop-in-shop), og som er i besittelse av lokale med fast åpningstid.
B: Produsenter, grossister og distributører i Norge og utlandet som leverer varer til norsk zoobransje.

Dersom eier/eierselskap av ovenstående kategorier A eller B har flere firmaer og/eller filialer/utsalgssteder som oppfyller kravene til medlemskap er denne pliktig til å melde inn samtlige, når medlemskap er innvilget for ett. Eier kan da velge å betale full medlemskontingent (hovedmedlem) for ett firma, og redusert kontingent (filialmedlemskap) for de øvrige.

Søknad om opptak sendes til styret. Styret behandler og avgjør om søknad skal innvilges på bakgrunn av de til enhver tid gjeldende kriterier for medlemskap. Eventuelt avslag om medlemskap kan ankes til påfølgende generalforsamling.

§ 4
Foreningens formål er å ivareta medlemmenes interesser, bl.a. ved å arbeide for standard- og kompetanseheving innen bransjen, samt ved å søke å være en diskusjonspartner for bransjens rammebetingelser vis a vis myndighetene. Foreningen skal aktivt arbeide for fremme av ansvarsfullt dyrehold blant medlemmene såvel som i samfunnet ellers, og søke å sikre et etisk høyt nivå innen dyreholdet.

§ 5
Medlemskapet løper inntil det sies opp av medlemmet. Oppsigelse må være sendt NZBs sekretariat innen utgangen av foregående kalenderår. Et medlem som skylder kontingent for to år vil bli slettet, men kravet hefter fortsatt.

Medlemmene forplikter seg til å støtte og rette seg etter NZBs etiske plattform. Ved gjentatte brudd etter advarsel, kan det foreligge eksklusjonsgrunn. Styret kan da vedta suspensjon av medlemskapet, inntil en formell eksklusjon vedtas eller avvises av generalforsamlingen.

§ 6
Foreningen ledes av et styre bestående av 8 medlemmer; leder, nestleder, kasserer og 5 styremedlemmer. Leder, nestleder og kasserer er honorert verv.
Foreningens daglige drift, derunder kontakt med medlemmer, opinion, presse og myndigheter, skal forestås av en generalsekretær som honoreres for dette. Generalsekretærvervet kan bekles av samme person som innehar stemmeberettigede styreverv, men det er ingen betingelse.

Styrets praktiske aktiviteter forestås av en ledergruppe bestående av leder, nestleder og kasserer, i samarbeid med generalsekretæren. Styret er beslutningsdyktig ved minimum 5 medlemmer. Generalsekretæren har møteplikt og talerett ved ledergruppe- og styremøter, men ikke stemmerett med mindre vedkommende også innehar et styreverv. Styret innkaller til generalforsamling hvert år på våren.
Det skal også velges en revisor med møterett til styremøter, men uten stemmerett.

§ 7
Lederen innkaller til ledergruppe- og styremøter etter behov, eller når de øvrige styremedlemmene ber om det. Styremøter skal dog avholdes minst én gang hvert halvår.  Lederen leder generalforsamlingen og møter. I lederens fravær har nestlederen ledelsen. Ved stemmelikhet er den fungerende lederens stemme avgjørende.

§ 8
Foreningens høyeste myndighet er generalforsamlingen, som holdes en gang i årlig, innen 1. juni, og innkalles med minst en måneds varsel og med følgende dagsorden: 1- Valg av møteleder og referent; 2- Styrets årsberetning; 3- Regnskap med revisjonsberetning; 4- Budsjett; 5- Forslag fra styret; 6- Forslag fra medlemmene (skal være sendt styret innen utgangen av januar, eller senest tre uker før generalforsamlingens dato); 7- Valg.

Valgene foregår som flertallsvalg. Alle styremedlemmer velges for to år av gangen. Leder, samt 1., 3. og 5. styremedlem velges ved like år. Nestleder og kasserer, samt 2. og 4. styremedlem velges ved ulike år. Valg av revisor for et år av gangen. Valgkomité bestående av to personer velges på generalforsamlingen for et år av gangen. Valgkomiteen velger selv sin leder.

§ 9
Ekstraordinær generalforsamling kan avholdes når styret finner det nødvendig, eller når minst 1/3 av medlemmene krever det (skriftlig), og skal avholdes senest en måned etter at styret har mot tatt krav om det. Innkallelse skjer skriftlig, med minst ti dagers varsel. Dagsorden bekjentgjøres samtidig.

§ 10
Generalforsamlingen avgjør ved simpelt flertall de forslag, som i overensstemmelse med dagsorden, foreligger. Ved vedtagelse av nye lover, eller forandringer av de eksisterende, kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene. Dette gjelder også i eksklusjonsspørsmål.

Generalforsamlingen er beslutningsdyktig uten hensyn til antall fremmøtte, når den er lovlig iht. §8 og §9.

Valg av styret skjer om nødvendig skriftlig. Stemmer avgis personlig eller via skriftlig fullmakt til annet medlem. Ingen medlemmer kan stille med flere enn 3 fullmakter.

§ 11
Større utbetalinger må attesteres av lederen. Medlemskontingenten fastsettes av styret. Medlemmet har én stemme for hvert foretak det svares full kontingent for. Dersom et medlem eier flere foretak, derunder filialer og franchiseforetak, gis stemmerett for disse bare dersom fullt medlemskap registreres for hvert enkelt foretak. Medlemmer som står til rest med kontingent har ikke stemmerett. Utmeldelse må skje skriftlig.

§ 12
Foreningen kan bare oppløses på en ekstraordinær generalforsamling, hvor det avgjøres hva som skal gjøres med foreningens formue og eiendeler.

§ 13
Styret er meddelt full ansvarsfrihet for foreningens økonomi etter godkjennelse av årsregnskaper av generalforsamlingen.

Vedtatt på generalforsamlingen for 1998, sist endret på generalforsamling april 2023.