Etisk plattform

NZB anser at selskaps- og hobbydyrhold er et betydelig og oppdragende samfunnsgode av betydning for hundretusener av nordmenn – barn, ungdom og voksne – så vel som en viktig næring.

Kontakt med dyr har terapeutiske effekter, bedrer mental og fysisk helse og styrker sosiale ferdigheter. Gjennom nærkontakten med levende dyr bygges en helt annen forståelse for biologi og natur enn hva man oppnår gjennom ensidig lesing eller filmer på fjernsyn. Interessen for naturvern og empatien overfor dyr er klart større hos dyreholdere enn hos folk flest.

Dyrehold innebærer også ansvar, både juridisk og moralsk. Gjennom sitt medlemskap i Norges Zoohandleres Bransjeforening forplikter det enkelte medlem seg til å støtte og rette seg etter følgende etiske hovedpunkter:

 1. NZB arbeider for å fremme gledene og fordelene ved dyrehold i samfunnet.
 2. NZB arbeider for ansvarlig dyrehold i zoobransjen og hobbydyrholdet.
 3. NZB arbeider for å forbedre bransjestandarder for dyrehold.
 4. NZB arbeider for å utbre kunnskap om lover, regler og god praksis for dyrehold og dyrehandel.
 5. NZB-medlemmer står for profesjonelt hold og håndtering av dyr, og tar hensyn til de fem dyrevelferdsmessige friheter:
  a. Frihet fra sult, tørste og feilernæring- ved at dyra har fri tilgang på friskt vann og en diett som opprettholder god helse og trivsel.
  b. Frihet fra fysisk ubehag - ved at dyra holdes i egnet levemiljø.
  c. Frihet fra smerte, sjukdom og skade - ved forebygging, rask diagnostisering og behandling.
  d. Frihet til å utøve normal atferd - ved at dyra får nok plass i egnede bur/innhegninger og samvær med dyr av samme art der det er relevant.
  e. Frihet fra frykt og stress - ved at dyra holdes og behandles på en slik måte at de unngår vedvarende frykt og stress.
 6. NZB-medlemmer etterlever alle lover og regler vedrørende handel med og hold av dyr, så vel som NZBs egne standarder.
 7. NZB-medlemmer sørger for at alle medarbeidere er tilstrekkelig opplært og trent til å utføre de arbeidsoppgaver og ansvarsområder de gis i bedriften, og at de har en god forståelse av firmaets produkter, tjenester og prosedyrer.
 8. NZB-medlemmer gjør sitt beste for å bringe nødvendige kunnskaper om dyrehold og forståelse for dyrevelferd videre til sine kunder ved ethvert salg av dyr, fôr og utstyr.
 9. NZB-medlemmer gjør sitt beste for å sikre at dyreholdet til dem selv og deres kunder. ikke har negative følger for natur og miljø, f.eks. ved rømning eller ulovlig utsetting i naturen.
 10. NZB-medlemmer avstår fra handlinger og metoder som kan føre til vanry for NZB eller zoobransjen i helhet.

Vedtatt ved NZBs generalforsamling 1. april 2017