Unngå rømning!

Sett ikke dyr og planter ut i naturen!

De dyr og planter du kan kjøpe i zoohandelen kommer med svært få unntak fra andre land og hører ikke naturlig hjemme i Norge. De må derfor ikke settes ut i naturen eller holdes på en slik måte at det er fare for at de kan rømme. Dersom hobbydyr eller -planter kommer ut i norsk natur kan noen av dem kunne komme til å forårsake skade ved å konkurrere med innenlandske arter eller smitte dem med sykdommer og parasitter. Vi kan aldri vite med absolutt sikkerhet hvilke arter som kan bli et problem.

Sett IKKE planter og dyr fra dyrebutikker ut i naturen!

Sett IKKE planter og dyr fra dyrebutikker ut i naturen!

Å være dyreeier, å drive med akvarium, hagedam, terrarium eller annet hobbydyrhold krever ansvar! Eieren har ansvar for at dyret har det godt, at det får dekket sine biologiske og velferdsmessige behov, men han/hun har også et ansvar for at dyreholdet ikke fører til skade på naturen. Rømningssikkert hold er en selvfølge. Bevisst eller ubevisst utsetting av fremmede dyr og planter i naturen er både uansvarlig og kriminelt!

Farer

Nesten alt av dyr og planter som er vanlige i hobbydyrhold er fremmede for norsk natur. De kommer fra fjerne land, og hører ikke naturlig hjemme i vår norske flora og fauna. Dersom de kommer ut blant norske arter kan de ellers så uskyldige hobbydyrene forårsake stor skade.

Noen av de fremmede artene kan ha mulighet til å overleve i Norge, formere seg og bli en konkurrent til arter som naturlig hører hjemme i vår verdifulle og sårbare natur. Flere av de fremmede artene kan smitte ville norske dyr og planter med sykdommer og parasitter som de er dårlig rustet for å forsvare seg mot.

Rømningsforebygging

Ingen krever at dyrene skal holdes innendørs under lås og slå til enhver tid, men dyreholderen er forpliktet til å sørge for at dyrene og plantene ikke kommer ut i naturen.

Anvend rømningssikre bur eller volierer dersom du tar fugler eller pattedyr ut i hagen. Hagedammer må være uten direkte eller indirekte kontakt med eller avløp til naturlige vassdrag. Alle døde dyr og planter må leveres til sikker avfallshåndtering eller destrueres ved brenning. Vann fra akvarier og dammer skal i offentlig kloakk eller desinfiseres ved varmebehandling eller klorering før det tømmes ut.

Lovlighet

Det private dyreholdet er mulig på grunn av en særlig tillatelse utfra Naturmangfoldlovens overordnede bestemmelser (LOV 2009-06-19 nr 100, kapittel IV) om fremmede organismer, nedfelt i forskrift om fremmede organismer (FOR-2015-06-19-716). Ikke misbruk den tillit norsk naturforvaltning viser deg ved å la deg få lov til å holde fremmede dyr og planter for hobby og glede.

Den som kjøper sine dyr hos et medlem av Norges Zoohandleres Bransjeforening skal være trygg på at han/hun får arter som er lovlige å holde i Norge, men det fritar imidlertid ikke den enkelte fra sitt selvstendige ansvar for å passe på at dyrene aldri slipper ut i norsk natur!