Fanconi-syndrom:

Er det grunn til å være bekymret for hundesnacks?

Norsk presse har i det siste rapportert om en sjelden nyresykdom hos hund, Fanconi-syndrom, som det i de siste månedene har blitt funnet flere tilfeller enn normalt av i Norge. NMBU Veterinærhøgskolen har i gang et forskningsprosjekt for å kartlegge dette. Nøyaktig hvor mange tilfeller forskerne kjenner til fra Norge har ikke blitt publisert, men det synes å være forholdsvis begrenset.

Som ved tilsvarende undersøkelser i USA, Australia og Storbritannia i de senere årene, mistenker forskerne at det kan være en sammenheng med inntak av enkelte snacksprodukter basert bl.a. på kylling; såkalte «jerky»-produkter produsert i Asia. Utover dette vil forskerne ikke offentliggjøre om noen spesifikke merkevarer er under mistanke, og foreløpig har heller ingen kunnet identifisere skadelige stoffer i produktene, verken her i Norge eller i utlandet. Det er heller ingen som finner noen sammenheng mellom spesifikke produsenter eller produksjonsmetoder.

I Norge spiser titusener av norske hunder til sammen flere millioner pakker av snacks som ligger nettopp i denne kategorien hvert eneste år. Tørkede kyllingprodukter har vært blant de mest populære snacksene i mange år. Problemene som nå rapporteres er nye i Norge, og synes å angå bare et veldig lite antall hunder og/eller produkter.

For Norges Zoohandleres Bransjeforening, som er opptatt av at norske hunder skal holde seg friske og glade, og at hundeeierne skal slippe å bekymre seg, er mistanken mot uspesifiserte snackprodukter en stor kilde til bekymring. Selv om vi ikke er kjent med at hunder har blitt syke av produkter som er kjøpt hos våre medlemsbedrifter, ønsker vi likevel å gi hundeeiere følgende råd:

 1. hold deg til et produkt som du og hunden allerede har erfaring med; eller
 2. dersom du begynner med et nytt snackprodukt; følg nøye med på hvordan hunden reagerer på produktet de første ukene; og
 3. vær forsiktig med å gi svært store mengder av snacks – spesielt til små hunder, dersom hunden ikke allerede er vant til det.

Nyresykdommen det er snakk om, Fanconi-syndrom, viser seg oftest først ved at hunden drikker og urinerer mer enn normalt. Dersom du nettopp har skiftet til et nytt snackprodukt, bør du også være oppmerksom på om noen av følgende symptomer plutselig oppstår:

 • nedsatt almenntilstand
 • dårlig appetitt
 • vektreduksjon
 • redusert aktivitet
 • oppkast
 • diare

Nytt forbud mot reptiler?

Stortingsforslag om å gjeninnføre forbudet mot reptiler:

Stortingsrepresentantene Steinar Reiten, Tore Storehaug og Olaug V. Bollestad fra Kristelig Folkeparti har reist representantforslag (85S, 2017-2018) til Stortinget om å gjeninnføre forbudet mot 19 reptilarter i Norge. Klikk her for å gå til forslagsteksten.

Da dette direkte angår våre medlemmers næringsvirksomhet og våre kunders fritidsinteresser har NZB utarbeidet et informasjonsdokument som tydeliggjør hvor misforstått argumentasjonen i forslaget er, og hvilket slag en slik handling vil være mot en legitim næringsvei og en sunn og lærerik hobby med aktører som siden 15. august 2017 har handlet i henhold til norsk lov.


NB! Forslaget om å gjeninnføre forbudet med stemt over i Stortinget 6. mars 2018. Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og arbeiderpartiet stemte mot nytt forbud. Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt stemte for forbudsforslaget. Representantforslaget om å gjeninnføre forbudet mot reptiler ble dermed avvist av Stortinget.


Nedenfor er noen få hovedpunkter for hvorfor vi mener Stortinget må avvise forslaget.

 • Norske reptilholdere er helt alminnelige mennesker i alle aldere. En undersøkelse som NZB nylig gjennomførte indikerer at den typiske reptilholderen i Norge er en 32 år gammel kvinne med utdannelse fra videregående skole eller høyere.
 • Mer enn 90 % av reptilholderne har også interesse for andre dyr, og godt over halvparten holder hund og/eller katt.
 • Det finnes knapt noe annet dyrehold i Norge, inklusive i landbruket, som har vært gjenstand for så nitid gransking og utredning av enhver hypotetisk og reell fare knyttet til dyrevelferd, naturvern og helse for dyr og mennesker.
 • Zoonoser (eksempelvis Salmonella) er ikke noe som er unikt for reptiler, men reptilholdere fremstår som langt mer bevisst farene enn hva andre dyreeiere gjør.
 • NZB og hobbyreptilholdernes interesseorganisasjon Norsk Herpetologisk Forening (NHF) har nedlagt et betydelig arbeid for å sikre at kompetansen både hos salgsstedene og hos kundene blir best mulig.
 • 75,9 % av norske zoohandlere svarer i en undersøkelse at de oppfatter reptilkundenes kunnskaper som bedre enn eller like gode som hos andre dyreeiere.
 • Norske zoobutikker har allerede investert minst 7,2 millioner kroner i å tilegne seg og sine ansatte kompetanse hhv. i å bygge tilpassede salgsanlegg for levende reptiler i butikkene.
 • Artene på den norske positivlisten er valgt ut fordi de er tilgjengelig fra oppdrett i fangenskap. De fleste har blitt oppdrettet gjennom mangfoldige generasjoner, som har medført at både utseende og atferd har endret seg betydelig fra deres ville opphav.
 • Slanger som spiser gnagere kan enkelt fôres med døde dyr som kjøpes som frossenvare i zoobutikker.
  De frosne gnagerne som nå tilbys fra nær 80 % av norske zoobutikker kommer fra oppdrettsanlegg innenfor EU, spesifikt for produksjon av fôrdyr, og er underlagt kvalitets- og helsekontroll.
 • For mange mennesker er reptiler langt bedre egnet enn f.eks. hund og katt, både ut fra dyrets og menneskets behov.
 • Reptilholdet i Norge er i positiv utvikling, og så langt har vi ikke sett noen indikasjoner på at verken dyrevelferd eller folkehelse lider som følge av at dette populære dyreholdet har blitt lovlig.

Hele dokumentet (med linker til kildedokumenterkan lastes ned her.

Informasjon om reptilhold

Fra 15. august 2017 er det lovlig å holde noen reptiler i Norge

Gratulerer til norske dyreelskere! Nå er grensene og lovverket åpnet for 19 utvalgte arter av reptiler. Det er en begivenhet for alle dem som er interessert i disse dyrene, og øker valgmulighetene for å finne et dyr som passer dine interesser, dine forutsetninger og din livssituasjon. Det er imidlertid også en endring i norsk lovverk som stiller krav til deg.

Man skal aldri bli dyreeier på impuls! Dyrehold krever kunnskap, muligheter, interesse og planlegging. Et dyreliv kommer ikke med angrefrist. Du skal vite hva du gjør og at du påtar deg et ansvar. Ofte vil dette være et ansvar som varer i mange år. Mange reptiler lever lenge. Noen svært lenge.

Sett deg inn i hva det innebærer å holde reptiler i alminnelighet og den eller de artene du er interessert i, i særdeleshet, før du kjøper et levende dyr. Les gjerne NZBs pleieveiledninger. Foreløpig finnes de for de 12 mest aktuelle artene, men så snart som mulig vil vi også publisere veiledninger for de andre artene. Klikk her for å lese de pleieveiledningene som er publisert hittil.

Hvor får jeg kjøpt reptiler?

Velg din forhandler med omhu! Sjekk at forhandleren din faktisk har kompetanse på reptiler; spør gjerne hvor kompetansen kommer fra. Mer enn 200 norske zoohandlere har nylig deltatt på NZB-seminar om omsetning og hold av reptiler for å være helt oppdatert på dette spennende dyreholdet som er så nytt for Norge (sjekk her hvor omfattende programmet på seminaret var). Mange av disse kommer til å kunne tilby reptiler i nærmeste fremtid, men hos mange må du kanskje vente noen uker eller til og med måneder. Seriøse forhandlere går ikke i gang med salg av nye dyrearter før de har alle forutsetninger på plass, faglig og lokalitetsmessig, og hvor fort det går vil variere etter forhandlerens og dennes medarbeidereres tidligere erfaring med reptiler.

Det kan også være mulig å få kjøpt omplasseringsdyr fra eksisterende eiere som har for mange dyr, eller oppdrettsdyr fra norske oppdrettere. Privatpersoner har imidlertid ikke lov til å importere dyr fra utlandet for å selge videre til deg, uten å være registrert som importører og følge alt det regelverket som gjelder kommersiell innførsel og salg; f.eks. forskrift om handel med dyr og forskrift om omsetning og midlertidig hold av dyr. Forhandlerens etterlevelse av disse forskriftene er din garanti for at du får et dyr som er lovlig å holde i Norge. Er du i tvil om at innførselen er lovlig, be om å få se dokumentasjon.

Ethvert dyr som selges i Norge skal følges av et dokument som bekrefter at dyret tilhører en lovlig art og at både dyret selv og dets foreldre er født i fangenskap. Mattilsynet har utarbeidet en mal for dette som bør følges. Klikk her for å se hvordan dokumentet ser ut. Dersom dyret tilhører en av arten som står på CITES-listene (se oversikt i tabell her) for vern av truede arter, bør du også få se, og helst få med deg kopi av den originale CITES-tillatelsen fra eksportlandet. Dersom du kjøper dyret ditt i en zoobutikk bør du også be om å få utstedt NZBs standardkontrakt for kjøp av dyr, se her.

Kan jeg selv innføre reptiler?

Det er teknisk sett mulig, om du selv reiser med dyrene fra utlandet, men vær forberedt på at selgere i utlandet sannsynligvis ikke kjenner det norske regelverket. Det er derfor din plikt å sette deg inn i hva som kreves, for ikke å risikere at du gjør deg skyldig i smugling og risikerer å få dyret beslaglagt på grensen. Les reglene for innførsel av reptiler på sidene til Mattilsynet og Miljødirektoratet. Det er viktig at du setter deg grundig inn i begge disse veiledningene om du velger å kjøpe dyrene fra andre enn en norsk oppdretter eller en dyrebutikk.

Er det farlig å holde reptiler?

For de aller fleste mennesker er reptiler helt ufarlig, på linje med alle andre kjæledyr. De aller fleste dyr kan overføre sykdommer til mennesker, både irriterende og direkte farlige sykdommer, og reptiler er intet unntak. Faren for å bli alvorlig syk av reptiler er imidlertid veldig liten, medmindre man er et spebarn, gammel eller syk, slik at immunforsvaret er svekket. Da foreligger det en reell fare for å kunne bli smittet av salmonella fra reptiler, som man må ta på alvor. Les gjerne Folkehelseinstituttes anbefalinger om sykdommer som kan smitte fra dyr. Her finner du en generell innføring, og her spesifikt om reptiler.

Hvorfor i alle dager skal vi ha slanger og øgler i Norge?

Kanskje du er en av skeptikerne? Da skal du vite at det knapt finnes noen annen form for dyrehold i Norge som har blitt så grundig vurdert av alle mulige faglige instanser som nettopp de 19 artene av reptiler som nå har blitt tillatt. De få artene som blir tillatt er valgt ut fra grundige vurderinger av risikoen for:

 • dårlig dyrevelferd som følge av manglende tilpasning til fangenskap eller dårlige forutsetninger for hold i fangenskap,
 • dårlig dyrevelferd som følge av spesielle krav til fysisk miljø, fôr eller stell,
 • villfangst og dyrevelferdsmessig uforsvarlig transport og omsetning,
 • overføring av zoonoser til mennesker og sykdommer til andre dyr, og
 • skader på mennesker ved stell og håndtering.

Påstander som har fremkommet i pressen og på sosiale medier om at frigivelsen av de 19 artene vil føre til dyrevelferdskatastrofer, utryddelse av dyrearter og mengder av sykdommer på mennesker, faller på sin egen urimelighet.

Reptilhold er en legitim dyreinteresse som for mange mennesker både er like naturlig som, og egner seg bedre enn f.eks. hold av hund, katt eller marsvin. Her kan du lese mer om hvorfor NZB har støttet åpningen for hold av reptiler i Norge.

Invitasjon til NZB-seminar:

Fagseminar om omsetning og hold av reptiler

Norsk zoobransje forbereder seg på ansvarlig og faglig korrekt hold og omsetning av reptiler etter at den nye forskriften om forbud mot eksotiske dyr åpner for det f.o.m. 15. august 2017. Zoobransjen kommer til å bli en viktig leverandør av først og fremst terrarier, utstyr og fôr, men også av levende dyr. I enda større grad vil det være zoobransjen som vil stå for veiledning og faglige råd til dyreholdere over hele landet.

Til dette behøves kunnskap, både for å yte god service og for å oppfylle kompetansekravet i forskrift om omsetning og midlertidig hold av dyr. NZB bidrar til mer kunnskap ved å arrangere et todagers fagseminar, hvor “håndplukkede” foredragsholdere vil gi deltakerne innføring i reptilholdets hemmeligheter.

Seminaret vil bli avholdt på Quality Hotel Olavsgaard, Hvamstubben 11, 2013 Skjetten, lørdag 12. og søndag 13. august 2017. Medlemmer har allerede i noen uker hatt mulighet til å melde seg på, men nå åpner vi også for interesserte som ikke er medlem av foreningen. Vær oppmerksom på at antallet ledige plasser er begrenset, og vi forbeholder oss retten til å avvise påmeldinger uten begrunnelse.

 

Priser

Hele seminaret (lørdag og søndag): kr. 4.000, inkl. lunsj begge dager. For medlemmer av NZB kr. 1.700.
Kun søndagen: Mulig kun for medlemmer av NZB, pris kr. 900, inkl. lunsj.

Medlemskontingent i NZB for 2017 må være betalt for å være berettiget til medlemsprisen.

Påmeldingen er bindende, og deltakeravgiften må forhåndsbetales. Les mer detaljer i linken nedenfor.

For personer som ønsker overnatting har Quality Hotel Olavsgaard gitt en spesialpris på kr 995 pr natt for enkeltrom. Dette bestilles direkte fra hotellet på booking@olavsgaard.no. Oppgi bestillingsnummer 171212.

SEMINARET ER NÅ FULLTEGNET.

 

Program

 

Lørdag

09:30-10:00 Registrering  
10:00-10:20 Introduksjon, historikk og utfordringer Svein A. Fosså
10:20-11:05 En ny utfordring: Hva skiller reptiler fra andre hobbydyr, del I Petter Bøckman
11:05-11:30 Kaffepause  
11:30-12:15 En ny utfordring: Hva skiller reptiler fra andre hobbydyr, del II Petter Bøckman
12:15-13:00 Dyrevelferd, dyrehelse og reptiler; hva sier regelverket? Bjørnar Stavenes
13:00-14:00 Lunsj  
14:00-14:30 CITES, forskrift om fremmede organismer og reptiler Øystein Størkersen
14:30-14:45 Spørsmålsrunde til myndighetene (MT og MD)
14:45-15:15 Reptiler og helserisiko; zoonoser og hygiene Jens Petter Brastad
15:15-15:45 Kaffepause
15:45-16:30 The origin of our reptiles; how to transport and handle Volker Ennenbach
16:30-17:15 Reptiles in a shop, technique, space demands, maintenance Volker Ennenbach
17:15-18:00 Oppsummering av dagen og spørsmålsrunde Svein A. Fosså

 

Søndag

08:30-09:00 Registrering av deltakere for kun søndag
09:00-09:20 Reptiler og politikk Morten Ørsal Johansen
09:20-10:05 What does the customer need to know? Volker Ennenbach
10:05-10:35 Skilpadder Marius Sund
10:35-10:55 Kaffepause  
10:55-11:40 Øgler Camilla Bjerke
11:40-12:25 Slanger Jens Petter Brastad
12:25-13:10 Reptilhelse, sunnhet og sykdom Monica Heggelund
13:10-14:00 Lunsj  
14:00-14:45 Håndtering av reptiler Oslo Reptilpark
14:45-15:15 Fôring av reptiler Oslo Reptilpark
15:15-15:30 Oppsummering av dagen og spørsmålsrunde Svein A. Fosså

 

*) Med forbehold om endringer

Presentasjon av foredragsholderne:

Camilla Bjerke har arbeidet som dyrepasser i Oslo Reptilpark i 7 år, og jobber med kunnskapsformidling om reptiler og reptilhold. Hun sitter i styret til Norsk Herpetologisk Forening hvor hun har vært aktiv i arbeidet for å åpne for reptilhold.

Jens Petter Brastad er veterinær med mange års erfaring fra reptilhold.

Petter Bøckmann er zoolog og universitetslektor ved Naturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo. Jobber særlig med populærvitenskapelig kunnskapsformidling og er velkjent for sine opptredener i radio og fjernsyn,

Volker Ennenbach, født 1963, har holdt og oppdrettet reptiler og amfibier siden tidlig barndom. I 1982 startet han en av Tysklands aller første spesialbutikker for reptiler. Fra 1989 til 1995 drev han ”The Serpent’s Egg” i Washington DC og Islamorada FL; det første firmaet i USA som var spesialisert på oppdrett av pilegiftfrosker. Siden 1996 har han drevet ”Das Tropenparadies” i Tyskland; et av Europas største engrosfirmaer for reptiler, og den første reptilgrosssisten som oppnådde å bli sertifisert leverandør til Fressnapf.

Svein A. Fosså er biolog; generalsekretær og styreleder i NZB.

Monica Heggelund er erfaren smådyrveterinær med stor interesse for reptiler.

Morten Ørsal Johansen er stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet siden 2009. Første nestleder i Næringskomiteen og FrPs landbrukspolitiske talsmann. Hadde en aktiv rolle i å få gjennomført regjeringens vedtak om eksotiske dyr.

Bjørnar Stavenes er seniorrådgiver, Seksjon for dyrevelferd, Mattilsynets hovedkontor.

Øystein Størkersen er seniorrådgiver, Artsseksjonen, Miljødirektoratet.

Marius Sund sitter i styret til Landskilpadde.no, som er et omplasseringssenter for skilpadder i Norge. Han har jobbet som reptil-dyrepasser i flere norske dyreparker, og er for tiden ansatt i Oslo Reptilpark.

Åpner for reptilhold

Regjeringen endrer forbudet mot reptiler

Etter førti år med totalforbud mot hold av reptiler i Norge, varsler regjeringen via en pressemelding i dag (11.05.17), at den lenge etterlengtede revisjonen av ‘Forskrift om fremmedartede dyr m.v.’ trer i kraft 15. august 2017. Klikk her for å lese pressemeldingen.

Den nye forskriften vil åpne for innførsel, omsetning og hold av 19 spesifiserte arter av reptiler. Disse har blitt valgt ut etter en lang prosess med evaluering både av Miljødirektoratet og Mattilsynet. Det er også utarbeidet omfattende faglige rapporter både av Vitenskapskomiteen for Mattrygghet (Risikovurdering, 2011, 124 sider) og Norsk institutt for naturforskning (Vurdering, 2012, 54 sider).

Til sist har saken vært gjennom to grundige høringsprosesser som begge konkluderte med anbefaling av å åpne for hold av reptilene. Les Mattilsynets høringssammenstilling fra mai 2016 her; og Miljødirektoratets tilråding fra desember 2016 her.

Dermed ser vi nå resultatet av en prosess som startet allerede i januar 1994, da NZB hadde den aller første kontakten med Landbruksdepartementet og Statens Dyrehelsetilsyn (senere: Mattilsynet) omkring behovet for å endre forskriften. Etterhvert ble det nedsatt en arbeidsgruppe som gjorde grunnarbeidet for en liberailsering av forbudet, og myndighetene har siden mange ganger varslet at en lovendring var snarlig forestående. Likevel tok det mer enn 23 år å komme i mål!

Til gjengjeld kan man trygt si at det knapt finnes noe annet dyrehold i Norge som har vært gjenstand for en så nitid gransking og utredning av enhver mulig hypotetisk og reell fare knyttet til dyrevelferd, naturvern og helse for dyr og mennesker. Når regjeringen nå har vedtatt for å åpne for reptilhold etter en slik lang prosess, sender det et sterkt signal om at dyrs velferd tas på alvor.  Fremfor alt viser avgjørelsen imidlertid at den nåværende norske regjeringen, i motsetning til flere av de tidligere såvel som enkelte utenlandske kolleger, baserer seg på de råd man får fra fagmiljøene, fremfor på populistiske trender og skremselspropaganda.

NZB kommer nå til å sette i gang en prosess for å informere bransjens aktører om de praktiske konsekvensene av den nye forskriften, såvel som å bidra til faglig opplæring av personell i virksomheter som ønsker å bli leverandører av disse dyrene. Vi satser på et nært samarbeid med myndighetene for å sikre at både dyrevelferd, dyrehelse og naturvernsproblematikk blir håndtert på beste måte.

Reptiler er fremragende egnet som hobbydyr, men vi er klar over at de for mange mennesker virker både fremmedartede og skremmende. Det finnes det imidlertid ingen grunn til, og vi oppfordrer alle som er i tvil eller bekymret om å lese vår artikkel «Derfor støtter NZB legalisering av reptilhold».

 

NZBs pressetalsmann i denne saken er styreleder og generalsekretær Svein A. Fosså, e-post leder@nzb.no, telefon 911 53 610.

Genmodifiserte akvariefisker er forbudt

Alle sebrafisker med rødlige eller gulgrønne fargetoner må antas å være genmodifiserte, og dermed strengt forbudt å innføre til og holde i Norge. Foto av fisker ulovlig innført til Belgia: Svein A. Fosså.

Pass opp for sebrafisker med «uvanlig» farge!

Vi minner om at det er strengt forbudt å innføre og/eller holde genmodifiserte akvariefisker i Norge såvel som i EU. Problemet har blitt aktualisert etter nylige beslag av røde og gulgrønne genmodifiserte sebrafisker i danske zoobutikker, og Miljødirektoratet har derfor bedt NZB om igjen å bidra til å skape oppmerksomhet omkring problemet. Klikk for å lese brevet fra Miljødirektoratet.

Bakgrunn

Den aller første kommersielt tilgjengelige genmodifiserte akvariefisken var en medaka (Oryzias latipes) fra taiwanske Taikong Corporation, som kom på markedet for allerede mer enn 15 år siden. TK-1, som den ble kalt utmerket seg vet å være selvlysende gulgrønn under UV-belysning (Black Light). Fluorescensen på disse første fiskene ble oppnådd ved å pode inn genet for produksjon av grønt fluoriserende protein (GFP) fra maneten Aequorea victoria. Siden kom det andre farger av både medaka og sebrafisk (Danio rerio) med bl.a. rødt fluoriserende protein (RFP) hentet fra skiveanemonen Discosoma striata. Flere ulike varianter blir nå produsert og solgt under navn som Gold Spot, White Zebra Danio, Albino Medaka, Blue Hikari, TK-1 Gold, TK-1 Green, TK-1 Red, TK-2 Purple, TK-2 Purple Leopard, TK-2 Red Leopard og TK-2 Red.

I tillegg til Taikong har Yorktown Technologies i USA markert seg med sine mange varianter av fluorescerende fisker som selges under navnet GloFish™. Pr. i dag markedsfører de flere varianter av sebrafisker, såvel som sort tetra/skjørtetetra (Gymnocorymbus ternetzi) og tigerbarber (Puntigrus tetrazona, tidl. Puntius tetrazona). Klikk her for å se produsentens bildegalleri over disse variantene.

Klikk her for å lese mer om den tidlige historien til genmodifiserte akvariefisker.

Genmodifiserte varianter av sebrafisk og sort tetra som selges under navnet GloFish TM i USA. Foto: Svein A. Fosså.

Forbud

Genmodifiserte organismer i sin alminnelighet blir sett på med betydelig skepsis i Europa, og akvariefisker er ikke noe unntak. Cartagena-protokollen om biosikkerhet (under CBD) stiller også strenge krav til håndtering av og markedstilgang for slike organismer, som gjør at det ikke vil være lett å få tilgang til det europeiske markedet for slike akvariefisker. Pr. i dag foreligger ingen tillatelse for innførsel og hold av genmodifiserte akvariefisker, hverken til Norge eller andre land i EU. Strafferammen for illegal innførsel, uten forutgående import- og markedsføringstillatelse er betydelige i hele Europa, og vil være likt for alle genmodifiserte akvariefisker – også om de ikke er entydig merket som slike.

Det foreligger i dag ikke noe problem med hverken Taikong Corporation eller Yorktown Technologies. De forsøker å håndheve sine patenter og har kontroll over hvor de selv selger sine fisker. Problemet oppstår når uautoriserte oppdrettere ulovlig starter oppdrett og selger dem uten å oppgi til kunden at dette er genmodifiserte fisker. Dette skjer i flere land i Asia, og mange ganger er oppdretter og eksportør, såvel som myndighetene i eksportlandet ukjent både med at fiskene er genmodifiserte og at det foreligger strenge handelsbegrensninger på slike.

Genmodifiserte varianter av sebrafisker i myndighetsdrevet oppdrettsanlegg på Sri Lanka. Det er stor risiko for at fisk fra oppdrettere i Asia kan havne i Europa, uten angivelse om at de er genmodifiserte. Styr unna alle sebrafisker med «uvanlige» farger. Foto fra Rambadagalle Ornamental Fish Breeding & Training Centre: Svein A. Fosså.

Pass på

Problemet med ulovlig innførsel av genmodifiserte akvariefisker til Europa har hittil vært begrenset til sebrafisker (Danio rerio). Disse er lette å oppdrette og produseres i hundretusenvis av eksemplarer som kommer på det internasjonale markedet uten angivelse av at de er genmodifiserte.

Sebrafisker med «uvanlige» farger, spesifikt alle variasjoner av rødt, rosa, lakserød, oransje, gult og grønt, er med overveiende sannsynlighet genmodifiserte og derfor strengt forbud å innføre til og holde i Norge. IKKE KJØP DISSE FISKENE!

Dersom du har mistanke om at du selv eller andre er i besittelse av genmodifiserte akvariefisker, bes du om å varsle Miljødirektoratet snarest. NZB kan være behjelpelig med å formidle kontakt.

Det er per i dag ingen grunn til å tro at genmodifiserte fisker av andre arter enn sebrafisk tilbys til det europeiske markedet uten at de er tydelig angitt å være genmodifiserte. Av f.eks. tigerbarber finnes det mange vanlige varianter som har intense røde farger uten at det innebærer at de er genmodifiserte. Vi oppfordrer likevel importører til å være oppmerksom på at det kommer stadig flere genmodifiserte fiskevarianter på det internasjonale markedet. Kontakt NZB før du bestiller dersom du er i tvil om lovligheten av en fiskevariant.

Klikk her for å se bilder av sebrafisker som nylig ble beslaglagt i Danmark. Tigerbarbene på disse bildene er ikke genmodifiserte.

Suksess for ZooExpo 2017

Mottakerne av utstillerprisene på ZooExpo 2017. Foto: NZB/Kathrin Glaw.

Et stort antall besøkende og flotte stander som utstillerne hadde nedlagt betydelig arbeidsinnsats og store ressurser på gjorde ZooExpo 2017 til nok en suksess for Norges Zoohandleres Bransjeforening.

Den lukkede fagmessen ble i helgen 1.-2. april i år arrangert for 14. gang, og for aller første gang på Thon Hotel Oslo Airport. Med totalt 40 utstillere fordelt på 35 stander var dette en av de mest omfangsrike messene i ZooExpos historie, noe som de besøkende viste å sette pris på.

På lørdagens ZoExpo-bankett ble det, tradisjonen tro utdelt priser til utstillere basert på tilbakemeldinger fra publikum og vurderinger fra en dommerkomité. Årets pristakere var:

Publikums favoritt: Febo Norge as
Beste stand, 1. plass: Morene Produkter as
Beste stand, 2. plass: Vigor & Sage Norway as
Beste stand, 3. plass: Beaphar Norge as

NZB vedtar etisk plattform

På generalforsamlingen 1. april 2017 ble det enstemmig vedtatt å innføre en etisk plattform for Norges Zoohandleres Bransjeforening. Denne kommer i tillegg til, tydeliggjør og forsterker de etiske retningslinjer som allerede i mange år har ligget i vedtektenes §4.

I den 10-punkts plattformen fremheves foreningens og medlemmenes plikt til å arbeide for et ansvarlig dyrehold og etterleve alle lover og regler vedrørende handel med og hold av dyr.

Klikk her for å lese NZBs etiske plattform.

Heder til trofaste NZB-støttespillere

Kjell Aaage Reneflot (t.v.) og Ole Paus hedret for sin mangeårige innsats for NZB. Foto: NZB/Kathrin Glaw.

På ZooExpo-banketten 2017, lørdag 1. april hyllet en fullsatt Keppler-sal på Thon Hotel Oslo Airport Kjell Aage Reneflot og Ole Paus for deres mangeårige innsats for zoobransjen i alminnelighet og Norges Zoohandleres Bransjeforening i særdeleshet. De to fikk overrakt hvert sitt høyst fortjente æresdiplom fra styret i foreningen.

Både Reneflot og Paus har vært uvurderlige støttespillere for NZB i en mannsalder. Paus var helt sentral i grunnleggelsen av foreningen i 1978, og har hatt mange år som formann og i andre styreverv, nesten kontinuerlig gjennom det meste av foreningens eksistens. Hans betydning som pådriver og inspirator kan ikke overvurderes, og han har i betydelig grad vært med på å forme NZB til det foreningen er i dag. Reneflot tjente som kasserer i styret i en tiårsperiode fra 1994 til 2003, og har også siden vist stor interesse for arbeidet foreningen gjør.